Rasoya Cooking Oil

"Rasoya" Cooking Oil
Rasoya Proteins Ltd
Plot no. 1, Bajaj Nagar, south Ambazari road,, Nagpur, 440010
Phone: 91-712-223-0024
Website: